Αντικείμενο & στόχοι

Η ολοένα και πιο αυξημένη απαίτηση για γεωργικά προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα απαιτεί την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργικής παραγωγής.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέχρι τώρα, η απαίτηση αυτή οδήγησε κυρίως στη φυσική βελτιστοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του γεωργικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα η έμφαση να δοθεί στην ανάπτυξη μεγαλύτερων και περισσότερο παραγωγικών μηχανημάτων. Ωστόσο, λόγω βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. συμπίεση του εδάφους) το βάρος -και ως εκ τούτου το μέγεθος των γεωργικών μηχανημάτων- δεν είναι δυνατό να αυξηθεί περαιτέρω ώστε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την αγροτική παραγωγή. Υπό αυτό το πρίσμα, μόνο οριακές βελτιώσεις είναι δυνατές στην αποτελεσματικότητα των σύγχρονων γεωργικών μηχανημάτων. Ωστόσο, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στις ΤΠΕ παρέχουν το έδαφος για σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της γεωργικής παραγωγής. Ειδικά στην περίπτωση σύνθετων λειτουργικών αγροτικών συστημάτων (π.χ. σε εργασίες συγκομιδής όπου απαιτείται ταυτόχρονη συνεργασία πολλών μηχανημάτων), διαφαίνεται σημαντική δυνατότητα βελτιστοποίησης της αλληλεπίδρασης των γεωργικών μηχανημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα εργαλεία που βασίζονται σε ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διαχείριση των γεωργικών εργασιών και να βελτιστοποιήσουν την οργάνωση της αγροτικής παραγωγής.

Η διαρθρωτική ανάπτυξη και οι επιβαλλόμενες απαιτήσεις στη γεωργία συνεπάγονται ότι η καινοτόμος τεχνολογία και η διαχείριση της γνώσης είναι δεδομένο ότι θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τον μελλοντικό αγρότη. Τα σύγχρονα FMIS (Farm Management Information Systems) έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένα εργαλεία διαχείρισης επιχειρήσεων που συνδέουν όλα τα μέρη (το πεδίο και το γραφείο) της γεωργικής επιχείρησης. Αυτά τα συστήματα προσφέρουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης με συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning). Συγκεκριμένα, η εκτεταμένη χρήση γεω-αναφερόμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, που να παράγονται από τον αγροτικό εξοπλισμό και να μπορούν να μεταφέρονται ασύρματα μεταξύ των κόμβων του συστήματος, θεωρούνται, μαζί με αυξημένη ευφυΐα για προγραμματισμό σε πραγματικό χρόνο, ως πρωταρχικοί παράγοντες της τρέχουσας ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της «υγείας» του στόλου, της παραγωγικότητας και αξιοποίησής του η εν γένει συνολική του απόδοση οφείλει να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο γραφειοκρατική, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Το Agri.AWARE αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης γεωργικού στόλου, με τη μορφή εφαρμογής. Κεντρικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου προϊόντος αφορούν (α) η φωνητική αλληλεπίδραση με τον χρήστη (voice driven), (β) η αυτόματη αναγνώριση των καταστάσεων λειτουργίας των γεωργικών οχημάτων ή/και μηχανημάτων (context awareness), και (γ) η υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο της λήψης απόφασης (real-time decision-making). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ως άνω λειτουργίες δεν έχουν ποτέ εισαχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γεωργικού στόλου. Το νέο προϊόν θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις παραπάνω δυνατότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του τελικού χρήστη

Σημαντική διαφοροποίηση του νέου προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό αποτελεί το γεγονός ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί σε ετερογενείς στόλους (διαφορετικού είδους γεωργικά οχήματα/μηχανήματα, διαφορετικής εταιρίας κατασκευής), ξεπερνώντας τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων λύσεων διαχείρισης στόλου που ισχύουν αποκλειστικά για ομοιογενείς στόλους. Παράλληλα, η χρήση φωνητικών εντολών αποδεσμεύει τους χειριστές από την επιπλέον χειρωνακτική αλληλεπίδραση με το σύστημα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με την εφαρμογή τόσο για την παροχή, όσο και για τη λήψη πληροφοριών, με τη φωνή τους, ενώ η αναγνώριση της κατάστασης των μηχανημάτων και η υποβοήθηση στη λήψη απόφασης στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Τονίζεται ότι για το εγκεκριμένο εγχείρημα υπάρχει σημαντική ωριμότητα, καθώς η λύση αυτή αποτελεί συνέχεια της ανάπτυξης πρωτοτύπου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού έργου και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα FP7-FRACTALS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του έργου, η ερευνητική ομάδα πρόκειται να βελτιώσει το υπάρχων πρωτότυπο, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται σε επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας TRL6, μετατρέποντάς το σε εμπορικό προϊόν (TRL9), ενώ παράλληλα θα προστεθούν επιπλέον δυνατότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί στο πρωτότυπο και οι οποίες αφορούν στην αναγνώριση της κατάστασης (context awareness) και την υποβοήθηση λήψης απόφασης σε πραγματικό χρόνο (real-time decision-making).

Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο