Αρχιτεκτονική συστήματος

Τυπική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων

Η προτεινόμενη εφαρμογή έχει τυπική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (Εικόνα 2). Στο πρώτο επίπεδο (Tier1) συλλέγονται δεδομένα συγκομιδής, γεωχωρικά δεδομένα και δεδομένα μεταφοράς (logistics) με τη χρήση αισθητήρων (δέκτες GPS και δέκτες φωνητικών εντολών) που τοποθετούνται στον στόλο. Τα δεδομένα συγκομιδής αναφέρονται στην κατάσταση λειτουργίας της μηχανής συλλογής (π.χ. “σιλό οχήματος πλήρες”, “έναρξη λειτουργίας στον αγρό 3” κλπ.). Τα στοιχεία logistics αναφέρονται στις πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες μεταφοράς (π.χ. στην περίπτωση ενός φορτηγού “κινείται προς τον αγρό 2” ή “εξυπηρετεί ελκυστήρα 1”). Τα γεωχωρικά δεδομένα αναφέρονται στα δεδομένα πλοήγησης σχετικά με τις ακριβείς τοποθεσίες και τις ταχύτητες των μονάδων στόλου. Στο δεύτερο επίπεδο (Tier 2), τα παραπάνω δεδομένα ενσωματώνονται σε πραγματικό χρόνο σε κεντρική βάση για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες επίγνωση κατάστασης και υποβοήθησης λήψης απόφασης. (π.χ. δρομολόγηση και επόμενα καθήκοντα που πρέπει να ανατεθούν στις μονάδες εξοπλισμού). Τέλος, στο τρίτο επίπεδο (Tier 3), οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω των κινητών συσκευών στις οδηγίες και τα δεδομένα πλοήγησης για δρομολόγηση (step-by-step directions), καθώς επίσης και την κατάσταση λειτουργίας των λοιπών μονάδων εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο του έργου, πέραν της εσωτερικής αξιολόγησης από την ομάδα έργου, θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστο 10 δοκιμές πεδίου με τη χρήση διαφορετικών κάθε φορά σεναρίων (π.χ. συνολικός αριθμός μονάδων εργασίας στον αγρό, τύπος καλλιεργειών κλπ.) προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ολιστική επικύρωση του αναπτυγμένου συστήματος. Επιπρόσθετα, θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια σε μεγάλη ομάδα εξωτερικών χρηστών (περισσότεροι από 50) και θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους χρήστες. Η διαδικασία επικύρωσης (validation) θα βασιστεί σε μεθόδους παιχνιδοποίησης (gamification) με σκοπό την κινητοποίηση πιθανών χρηστών για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και την παροχή αμερόληπτης ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της τελικής έκδοσης του συστήματος Agri.AWARE.

Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο