Βιομηχανικές προκλήσεις

Η σύγχρονη γεωργική παραγωγή οφείλει να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις σε γεωργικά προϊόντα

Για την αύξηση της παραγωγής, επιχειρείται κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ μεμονωμένων γεωργικών μηχανημάτων και η βελτιστοποίηση της συνεργασίας και συνέργειας του διαθέσιμου εξοπλισμού. Η διαχείριση της εφοδιαστικής στη βιομηχανία της αγρο-διατροφής περιλαμβάνει τη μεταφορά προϊόντων σε τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό απαιτείται υψηλό επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. Βασικές προκλήσεις που εντοπίζονται στη θεματική περιοχή αφορούν στη μείωση του μεταφορικού κόστους (logistics), τη μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων, τη μείωση των ατυχημάτων, την αύξηση της ασφάλειας του στόλου και των οδηγών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Η παρούσα κατάσταση της αγοράς προϊόντων διαχείρισης στόλου γεωργικών μηχανημάτων είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, καθώς η πλειονότητα των προϊόντων δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς προμηθευτές μηχανημάτων. Επίσης, οι υπάρχουσες λύσεις που διατίθενται στην αγορά παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα όπως: (α) κεντρική αρχιτεκτονική του συστήματος που παρέχει όλες τις πληροφορίες σε έναν λήπτη απόφασης χωρίς να δίνεται η δυνατότητα τοπικής ανταλλαγής πληροφοριών μηχανή-προς-μηχανή, (β) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού (π.χ. ολοκλήρωση μιας εργασίας) δε δημιουργούνται αυτόματα, αλλά απαιτούν χειροκίνητη αλληλεπίδραση που απαιτεί χρόνο και συγκέντρωση, (γ) απαίτηση ομοιογενούς στόλου όσον αφορά τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή συμβατού συστήματος με το CAN bus του εξοπλισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, η προτεινόμενη λύση αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας μια λύση σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη δια-λειτουργικότητα σε σύγκριση με τα συστήματα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στην αγορά.

Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο